Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017

Έκδοση Αποφάσεων για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.  ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Τηλ.: 210/3253059 (εσ. 4202), Fax: 210/3232547, Κιν: 6944/905164

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2017
                                                                                                                   Αρ. πρωτ. : 24

ΠΡΟΣ: 1) Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
            2) Διεύθυνση Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

ΚΟΙΝ:1) Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Λυδία Κονιόρδου
          2) Γενική Γραμματέα Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Μαρία Βλαζάκη
          3) Γενική Διευθύντρια Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων,
               κα Ευγενία Γατοπούλου
          4) ΤΕΕ
 5) ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ
 6) ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής
 7) Συλλογικά Όργανα του ΥΠΠΟΑ
 8) Όλους τους ενδιαφερόμενους
                                                    
ΘΕΜΑ: Έκδοση Αποφάσεων για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα.

Μετά τις συνεχιζόμενες αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Γ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠΠΟΑ για το θέμα και παρ’ όλο το υπ’ αριθ. πρωτ. 22/19.10.2017 διευκρινιστικό έγγραφό μας, το ανωτέρω Συμβούλιο συνεχίζει να μην αναγνωρίζει -κατά πλειοψηφία- ως επαρκές απαιτούμενο δικαιολογητικό τη βεβαίωση του ΤΕΕ (ακόμα και σε συνδυασμό με τη βεβαίωση του ΤΣΜΕΔΕ).
Αντιθέτως, απορρίπτει τις αιτήσεις λόγω «μη επαρκών στοιχείων σύμφωνα με το ΠΔ 69/2016» και προκειμένου να επανεξετασθεί η αιτούμενη αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα, ζητάει από τους ενδιαφερόμενους «να προσκομίσουν εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών στοιχεία που θα συμβάλλουν στην κρίση για την αιτούμενη αναγνώριση ως προς τα οριζόμενα από το ΠΔ 69/2016».
Στο ανωτέρω έγγραφο ωστόσο, παραμένουν αδιευκρίνιστα τα κάτωθι:
Α) κάτω από ποιο διοικητικό ή και νομοθετικό πλαίσιο προκύπτει το χρονικό διάστημα των επτά (7) εργάσιμων ημερών για την προσκόμιση των ζητούμενων στοιχείων
Β) ποια είναι εκείνα τα απαιτούμενα στοιχεία που θα συμβάλλουν στην κρίση για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα.
Είναι βεβαίως απορίας άξιο, πώς τα συγκεκριμένα μέλη του ανωτέρω Συμβουλίου δεν αποδέχονται ως απαιτούμενο δικαιολογητικό και μόνο τη βεβαίωση του ΤΕΕ (και το πολύ και αυτή του ΤΣΜΕΔΕ), δηλαδή των πλέον αρμόδιων φορέων για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ μέχρι και σήμερα έχουν κάνει δεκτά κάθε λογής δικαιολογητικά, όπως ορισμένα που προέρχονται από εταιρείες -εσωτερικού ή εξωτερικού- τα οποία έχουν εκδοθεί ίσως και πριν από 30 χρόνια, και που σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις ούτε καν προσδιορίζεται η ακριβής χρονική διάρκεια της εργασίας του ενδιαφερομένου.
Για όλα αυτά, καθώς και για την ασάφεια των ζητηθέντων στοιχείων από το Γ’ Υπηρεσιακό Συμβούλιο σχετικά με το θέμα, θα πρέπει να προχωρήσετε άμεσα στην έκδοση θετικών Αποφάσεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα, κάνοντας δεκτές τις αιτήσεις των συναδέλφων που εμπεριέχουν τουλάχιστον την απαραίτητη βεβαίωση του ΤΕΕ, σύμφωνα με το ΠΔ 69/2016 (ΦΕΚ 127/Α/13.7.2016), όπως αυτό επιβεβαιώνεται με σαφήνεια τόσο στην υπ΄ αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.57/2469/οικ.11755/3.4.2017 (ΑΔΑ: 6ΨΛ3465ΧΘΨ-ΨΧΝ) διευκρινιστική Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όσο και στο υπ’ αρ. πρωτ. 18606/28.7.2017 έγγραφο του ΤΕΕ.


     Ο Πρόεδρος                                                                       Η Γραμματέας
Σταύρος Τσάβαλος                                                            Μαριάννα ΣαβράμηΑνακοίνωση Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ/Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.  ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Τηλ.: 210/3253059 (εσ. 4202), Fax: 210/3232547, Κιν: 6944/905164

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2017
                                                                                                                   Αρ. πρωτ. : 23

ΠΡΟΣ:  Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ:1) ΤΕΕ
 2) ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ
 3) ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής
 4) Συλλογικά Όργανα του ΥΠΠΟΑ

                                                    
ΘΕΜΑ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα.

Μετά τις συνεχιζόμενες αρνητικές εισηγήσεις του Γ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠΠΟΑ για το θέμα και παρ’ όλο το υπ’ αριθ. πρωτ. 22/19.10.2017 διευκρινιστικό έγγραφό μας, το ανωτέρω Συμβούλιο συνεχίζει να μην αναγνωρίζει -κατά πλειοψηφία- ως επαρκές απαιτούμενο δικαιολογητικό τη βεβαίωση του ΤΕΕ (ακόμα και σε συνδυασμό με τη βεβαίωση του ΤΣΜΕΔΕ).
Για το λόγο αυτό, σας αποστέλλουμε συνημμένα αίτηση-οδηγό, που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε ως απάντηση στα προσωπικά έγγραφα που σας αποστέλλονται από τη Δ/νση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠΠΟΑ, με τα οποία σας κοινοποιείται η απορριπτική γνωμοδότηση -κατά πλειοψηφία- του Γ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Ως συνδικαλιστικός φορέας των Διπλωματούχων Μηχανικών, συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε ότι η βεβαίωση του ΤΕΕ και μόνο, αρκεί ως αποδεικτικό στοιχείο για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για τους Διπλ. Μηχανικούς. Τυχόν λοιπά στοιχεία που έχουν κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους Π.Ε. Μηχανικούς  (και που βρίσκονται ήδη στους υπό εξέταση φακέλους) δεν χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και προφανώς δεν απαιτείται από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο να ζητηθούν στο μέλλον.

Συνημμένα: Αίτηση-απάντηση ενδιαφερομένου

     Ο Πρόεδρος                                                                       Η Γραμματέας

Σταύρος Τσάβαλος                                                            Μαριάννα Σαβράμη


Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017

Δήλωση σχετικά με το θέμα της αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

(το κείμενο εκφράζει τις απόψεις του υπογράφοντα)

Δηλώνω ότι, με την αποχή μου από την διαδικασία της αξιολόγησης, παρ’ όλη τη διαφωνία που εξέφρασα με το σκεπτικό της απεργιακής κινητοποίησης της ηγεσίας της ΑΔΕΔΥ, έθεσα τον εαυτό μου εκτός κρίσεων για τις επικείμενες διαδικασίες, ακολουθώντας πιστά τις αποφάσεις των Πανελλήνιων Ομοσπονδιών (ΑΔΕΔΥ και ΕΜΔΥΔΑΣ), χωρίς να σκεφτώ ούτε λεπτό την προσωπική μου αναρρίχηση στον ιστό της εξουσίας. 
Εκ νέου και με μοναδικό γνώμονα τη συλλογικότητα, και κρατώντας ακέραιη τη συνδικαλιστική μου οντότητα, δηλώνω ότι ζήτησα με το από 19.10.2017 γραπτό μου αίτημα προς το Γ’ Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΥΠΠΟΑ να μην ληφθούν υπόψη λοιπά στοιχεία που υπάρχουν στο φάκελό μου, εκτός της βεβαίωσης του ΤΕΕ, όπως αυτό ρητά καθορίζεται από:
α) την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.57/2469/οικ.11755/3.4.2017 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
β) το υπ’ αριθ. πρωτ. 18606/28.7.2017 έγγραφο του ΤΕΕ, και
γ) τη ξεκάθαρη θέση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, η οποία εκφράστηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 7123/13.7.2017 έγγραφό της.
________________________________________
Σταύρος Τσάβαλος

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Για το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού
26.10.2017

Ανακοινώθηκε σήμερα με δελτίο τύπου από το υπουργείο Πολιτισμού, ότι ολοκληρώθηκε ο οικονομικός έλεγχος στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας. Ελέγχθηκε η οικονομική διαχείριση για τα έτη 2005 έως και 2016 και σύμφωνα με το δελτίο τύπου ζητούνται από τον ελεγχόμενο φορέα να δοθούν εξηγήσεις, οι οποίες, αν δεν κριθούν επαρκείς, θα κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Θυμίζουμε ότι η Αυτόνομη Παρέμβαση έγκαιρα (http://apyppo.blogspot.gr/search?updated-max=2016-11-29T10:19:00%2B02:00&max-results=20&start=46&by-date=falseείχε διατυπώσει την θέση για «…, θεωρούμε, ότι πλέον έχουν  ωριμάσει οι συνθήκες για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του Τ.Α. αλλά και την διεξαγωγή πλήρους οικονομικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων, ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά για τον τρόπο διαχείρισης δημόσιου χρήματος»


Είναι προφανές, ότι συνεχίζουμε αταλάντευτα στην ίδια αντίληψη, που προασπίζεται πάνω απ’ όλα το κύρος των συλλογικών κατακτήσεων των εργαζομένων και την ανάγκη να δημιουργηθεί το νέο συνδικαλιστικό υπόδειγμα, που σήμερα παρά ποτέ είναι αναγκαίο.

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

Ανακοίνωση ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.  ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Τηλ.: 210/3253059 (εσ. 4202), Fax: 210/3232547, Κιν: 6944/905164

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2017
                                                                                                                   Αρ. πρωτ. : 22

ΠΡΟΣ:1) Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Λυδία Κονιόρδου

ΚΟΙΝ: 1) Γενική Γραμματέα Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Μαρία Βλαζάκη
           2) Γενική Διευθύντρια Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων,
     κα Ευγενία Γατοπούλου
 3) ΤΕΕ
 4) ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ
 5) ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής
 6) Συλλογικά Όργανα του ΥΠΠΟΑ
 7) Όλους τους ενδιαφερόμενους
                                                    
ΘΕΜΑ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα.

Σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα, σας αναφέρουμε ότι στις τελευταίες συνεδριάσεις του Γ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Μονίμων και Αορίστου Χρόνου), οι γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου επί των εξετασθέντων αιτημάτων των συναδέλφων ήταν  στην πλειοψηφία τους αρνητικές, λόγω της μη αποδοχής της βεβαίωσης του ΤΕΕ ως του μόνου απαιτούμενου δικαιολογητικού, αντιθέτως με ότι επιβεβαιώνεται στα κάτωθι έγγραφα:

α) στις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και συγκεκριμένα στο υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.57/2469/οικ.11755/3.4.2017 έγγραφό του (συν.1), όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων: «… διευκρινίζεται εκ νέου ότι (…) απαιτούμενο δικαιολογητικό για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα αποτελεί η βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου».
(Σχόλιο: Η αντίρρηση των συναδέλφων Μηχανικών και μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που πλειοψήφησαν αρνητικά ως προς τη μη αποδοχή της βεβαίωσης του ΤΕΕ ως μοναδικού απαιτούμενου δικαιολογητικού, βασίζεται στο ότι στην παραπάνω φράση του εγγράφου δεν αναγράφεται η λέξη «το μόνο απαιτούμενο δικαιολογητικό …..».
Ο ανωτέρω ισχυρισμός δεν έχει υπόσταση, διότι από τη στιγμή που θα θεωρούνταν απαραίτητα και επιπλέον δικαιολογητικά, η υπογράφουσα το έγγραφο (Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κα Όλγα Γεροβασίλη) θα απαριθμούσε και τα υπόλοιπα και δεν θα αρκούσε μόνο η αναφορά στην παραπάνω βεβαίωση).

β) στο υπ’ αριθ. πρωτ. 18606/28.7.2017 έγγραφο του ΤΕΕ (συν. 2), δηλαδή του ανώτατου θεσμικού οργάνου των Διπλωματούχων Μηχανικών, στο οποίο αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά ότι: «… η βεβαίωση του ΤΕΕ και μόνο, αρκεί ως αποδεικτικό στοιχείο…»

γ) στο υπ’ αριθ. πρωτ. 7123/13.7.2017 έγγραφο της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ (συν. 3), δηλαδή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου, στο οποίο επίσης αναφέρεται καθαρά ότι: «… η βεβαίωση του ΤΕΕ και μόνο, αρκεί ως αποδεικτικό στοιχείο…» και το οποίο διευκρινίζει επιπλέον ότι: «Τυχόν λοιπά στοιχεία που έχουν κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους ΠΕ Μηχανικούς (βρίσκονται ήδη στους υπό εξέταση φακέλους) δεν χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και προφανώς δεν απαιτείται από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο να ζητηθούν στο μέλλον».

Θέτουμε συνεπώς προς ενημέρωσή σας τα ανωτέρω, σχετικά με το ζήτημα της αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα, εκτιμώντας ότι η αιτιολόγηση από πλευράς των συγκεκριμένων μελών του Γ' Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις επί του θέματος αποτελεί σαφώς παρερμηνεία των νομοθετημάτων, καθότι θέτουν προϋποθέσεις που δεν προκύπτουν από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.
Ζητούμε, εν κατακλείδι, τη δική σας παρέμβαση προκειμένου να λυθεί το ζήτημα αυτό που ταλαιπωρεί τους συναδέλφους Διπλωματούχους Μηχανικούς πλέον του ενός έτους.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και παρακαλούμε όπως ορίσετε συνάντηση με τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής. 

     Ο Πρόεδρος                                                                       Η Γραμματέας
Σταύρος Τσάβαλος                                                            Μαριάννα Σαβράμη


 
11755/3.4.2017 - ΥΔΑΝ (1)


11755/3.4.2017 - ΥΔΑΝ (2)

7123/13.7.2017 - ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ (1)

18606/28.7.2017 - ΤΕΕ (1)

18606/28.7.2017 - ΤΕΕ (2)

18606/28.7.2017 - ΤΕΕ (3)


Μετά από τις τελευταίες συνεδριάσεις του Γ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Μονίμων και Αορίστου Χρόνου), ενημερώνουμε τους συναδέλφους Διπλωματούχους Μηχανικούς ότι οι προσπάθειες από πλευράς της ΕΜΔΥΔΑΣ σχετικά με την επίλυση του θέματος της αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα συνεχίζονται με την κατάθεση υπομνήματος στην Υπουργό Πολιτισμού κα Λυδία Κονιόρδου, ζητώντας άμεσα την παρέμβασή της. 

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να ακολουθήσει όλα τα διοικητικά και λοιπά βήματα που προβλέπονται από το νόμο και που θεωρεί απαραίτητα προς δικαίωση του αιτήματός του.

Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

Η Οβιδιακή μεταμόρφωση της ΠΟΕ ΥΠΠΟ
 16.10.2017

Το πρωί της 26/7/2017 η ΠΟΕΥΠΠΟ καταγγέλλει την πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ, ότι ο κόμπος έφτασε στο χτένι, τα προβλήματα γιγαντώνονται και οι λύσεις αγνοούνται, και εξαγγέλλει 48ωρη απεργία Σάββατο και Κυριακή 29 και 30/7/2017 σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της Αττικής.
Το μεσημέρι της ίδιας μέρας εκθειάζει την Υπουργό, γιατί αντιμετώπισε με υπευθυνότητα τα αιτήματα, που έθεσε με το εξώδικό της η ΠΟΕ-ΥΠΠΟ, δρομολογώντας συγκεκριμένες ενέργειες για χρόνια ζητήματα που αφορούν τους εργαζομένους στο ΥΠΠΟΑ.
Ας θυμηθούμε λοιπόν ποιά ήταν τα αιτήματα, που έθεσε η ΠΟΕΥΠΠΟ, για τα οποία έφτασε ο κόμπος στο χτένι και προκάλεσαν την αγανάκτησή της, αφού γιγαντώνονταν και οι λύσεις αγνοούνταν:
Α) Την άμεση διευθέτηση, με τις απαιτούμενες ενέργειες από την πλευρά της Υπουργού, όλων των εκκρεμοτήτων (πλαίσιο λειτουργίας, χρηματοδότηση, τακτοποίηση του συνόλου του προσωπικού και του Παιδικού Σταθμού) που αφορούν στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων ΥΠ.ΠΟ.Α. με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης τα μέσα Σεπτεμβρίου και την εν συνεχεία έκδοση της απαραίτητης υπουργικής απόφασης.
Β) Την άμεση προκήρυξη, με τον ορισμό συγκεκριμένων ημερομηνιών όσον αφορά τις διαδικασίες πρόσληψης, των θέσεων 33 αρχαιολόγων και 200 αρχαιοφυλάκων και την άμεση έκδοσης της απαραίτητης υπουργικής απόφασης για το σύνολο των συναδέλφων στο ΥΠΠΟΑ που εμπίπτουν στο άρθρο 47 του νόμου 4440/2016.
Γ) Την άμεση σύσταση ομάδος εργασίας με συμμετοχή του Υπουργείου, της ΠΟΕ-ΥΠΠΟ και του οικείου Σωματείου Εργαζομένων για έναρξη ουσιαστικού διαλόγου, χωρίς αιφνιδιασμούς, αναφορικά με το νέο Οργανικό Πλαίσιο Λειτουργίας του ΤΑΠ και με δέσμευση ώστε να περιλαμβάνεται ειδική ρύθμιση για τη διασφάλιση των κεκτημένων δικαιωμάτων των εργαζομένων στη φύλαξη και την καθαριότητα των Μουσείων και των Αρχαιολογικών χώρων για την απρόσκοπτη καταβολή των αμοιβών για την εργασία που παρέχει τις αργίες και τις εξαιρέσιμες ημέρες.
Δ) Άμεση προκήρυξη προσλήψεων μόνιμου προσωπικού για την πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων του ΥΠ.ΠΟ.Α. με μοριοδότηση της προϋπηρεσίας στο Αρχαιολογικό έργο, στη βάση της ρύθμισης που εφαρμόστηκε για τους Ο.Τ.Α.
Στ) Αντιμετώπιση του ζητήματος μεταστέγασης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, γιατί η μεταφορά στο κτίριο του Ρέντη δεν είναι λύση, είναι πρόσχημα.
Σημείωση: Η αρίθμηση είναι της ΠΟΕΥΠΠΟ (ακόμα δεν έχει απαντηθεί αν υπήρχε αίτημα Ε, ή αν πρόκειται για απλό λάθος του συντάκτη!)
Στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΥΠΠΟ που έγινε 12/10/2017, δυόμιση μήνες μετά, ζητήσαμε ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες, που δρομολόγησε η πολιτική ηγεσία για την επίλυση αυτών των προβλημάτων δεδομένου ότι: 
έχει περάσει ένας μήνας από τα μέσα Σεπτέμβρη, που έμπαινε ως χρονικός ορίζοντας (Α αίτημα), 
η προκήρυξη για τους 200 αρχαιοφύλακες και τους 33 αρχαιολόγους αγνοείται (Β αίτημα), η έκδοση της σχετικής ΥΑ του άρθρου 47 του νόμου 4440/2016 επίσης αγνοείται (Β αίτημα), 
για την έναρξη διαλόγου για τον Οργανισμό του ΤΑΠΑ καθώς και για την σύσταση και λειτουργία της αιτούμενης επιτροπής τηρείται σιγή ασυρμάτου (Γ αίτημα), 
η άμεση προκήρυξη προσλήψεων μόνιμου προσωπικού για την πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων του ΥΠ.ΠΟ.Α. στη βάση της ρύθμισης που εφαρμόστηκε για τους Ο.Τ.Α. παραπέμπεται στις καλένδες (Δ αίτημα) 
και τέλος το ζήτημα της μεταστέγασης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και η μεταφορά στο κτίριο του Κεράνη στο Ρέντη δεν έχει αντιμετωπιστεί (Στ αίτημα).
Φυσικά οι απαντήσεις που πήραμε, δεν αλλάζουν σε τίποτα την παρούσα κατάσταση, όπως την περιγράψαμε και δεν προμηνύουν κάτι αξιοσημείωτο για το μέλλον. Ακόμα περισσότερο λόγω της μη τοποθέτησης προέδρου στο ΤΑΠΑ η κατάσταση βαίνει επιδεινούμενη, καθώς: οι 35 εργαζόμενοι στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας κινδυνεύουν να μείνουν απλήρωτοι τον Οκτώβριο, ο παιδικός σταθμός στενάζει από την υποχρηματοδότηση και διάλογος για τον Οργανισμό του ΤΑΠ δεν υπάρχει.
Δεν γνωρίζουμε τι συζητήθηκε στην συνάντηση της 26ης/7/2017 μεταξύ της ΠΟΕΥΠΠΟ και της Υπουργού μιας και δεν κλήθηκε εκπρόσωπος της παράταξής μας. Συνεπώς δεν γνωρίζουμε, αν συμφωνήθηκαν «δεσμεύσεις» εκατέρωθεν. Είναι άραγε τυχαία η εκκωφαντική σιωπή της ΠΟΕΥΠΠΟ στο ζήτημα της επένδυσης του Ελληνικού που τόσο ταλάνισε και αμφιταλάντευσε όχι μόνο την πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟ αλλά όλο το πολιτικό σύστημα της χώρας; Ούτε μισή ανακοίνωση; Στο Γενικό Συμβούλιο της 12ης/10/2017, όταν τονίσαμε την απουσία της ΠΟΕΥΠΠΟ από αυτό το μέγιστο θέμα υποστηρίζοντας, ότι θα μπορούσε απλά να δημοσιευτεί μια ανακοίνωση που θα στηρίζει την τήρηση της νομιμότητας, όχι μόνο δεν πήραμε απάντηση αλλά απεναντίας με περίσσια θράσους ο πρόεδρος της ΕΕ της ΠΟΕΥΠΠΟ «μάλωσε» όλες τις υπόλοιπες παρατάξεις γιατί δεν έθεσαν το θέμα στα όργανα της ΠΟΕΥΠΠΟ!!! Τέτοια υποκρισία.
Αβίαστα για εμάς μπαίνει ευθέως ζήτημα επαναδιεκδίκησης του ίδιου ακριβώς πλαισίου αιτημάτων με αυτό της 26ης/7/2017 (εννοείται με σωστή αρίθμηση και χωρίς κρυφή ατζέντα) με απεργιακή κινητοποίηση τις αμέσως επόμενες μέρες. Αυτό ακριβώς προτείναμε στο ΓΣ της 12ης/10/2017, άμεσα την κήρυξη απεργίας και ζητήσαμε να ψηφιστεί απ’ όλους τους συμβούλους. Η απάντηση, που μας δόθηκε από την ΔΗΣΥΠ, ήταν, ότι με την πρότασή μας επιχειρούμε μια μαχαιριά στην Υπουργό Πολιτισμού. Φάνηκε ξεκάθαρα, πως η κυρία Κονιόρδου απόκτησε αυτόκλητους υποστηρικτές στην ΔΗΣΥΠ και στην ΔΑΚΕ.
Και φυσικά η πρότασή μας για άμεση κήρυξη απεργίας καταψηφίστηκε από την ΔΗΣΥΠ και την ΔΑΚΕ. Δηλαδή, η διακοπή της μισθοδοσίας τριανταπέντε συναδέλφων μας δεν αποτελεί για αυτές τις παρατάξεις λόγο για απεργία. Πρέπει επίσης όλοι να γνωρίζουν, ότι η μη τοποθέτηση προέδρου του ΤΑΠ αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης των εργαζομένων του ΤΑΠ, οι οποίοι αποφάσισαν την κήρυξη απεργίας για σήμερα Δευτέρα 16/10/2017. Η ΠΟΕΥΠΠΟ κοιτάει αλλού.
Όλο αυτό το περιβάλλον αποπνέει αέρα κυβερνητικού συνδικαλισμού, που τόσο καλά ξέρουν να χειρίζονται οι παρατάξεις της ΔΗΣΥΠ και της ΔΑΚΕ. Η όλη συμπεριφορά της ηγετικής πλειοψηφίας της ΠΟΕΥΠΠΟ, δηλαδή των παρατάξεων ΔΗΣΥΠ και ΔΑΚΕ, πρόσφερε αβίαστα και απροκάλυπτα μια ακόμα ήττα στους εργαζόμενους του ΥΠΠΟΑ. Χάθηκε η μάχη των διεκδικήσεων, χωρίς καν να δοθεί. 
Καλούμε άμεσα την Υπουργό πολιτισμού να τοποθετήσει Πρόεδρο στο ΔΣ του ΤΑΠΑ και τάχιστα να κινηθούν οι διαδικασίες για την εξασφάλιση της μισθοδοσίας των 35 συναδέλφων του ΤΑ, την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του παιδικού σταθμού, την επαναφορά στην κανονικότητα της λειτουργίας του ΤΑΠ και την άμεση έναρξη διαλόγου με τους εργαζόμενους για την σύνταξη του νέου Οργανισμού του ΤΑΠ.
Αφήνουμε στην κρίση όλων των εργαζομένων του ΥΠΠΟΑ, όλους όσοι υπερψηφίζουν απεργιακές κινητοποιήσεις, τις εξαγγέλλουν, μετά τις ανακαλούν κι όταν τους υπενθυμίζουν τη δική τους πρόταση με το ίδιο διεκδικητικό πλαίσιο και το ίδιο μέσο πάλης καταψηφίζουν, για λόγους που μόνο οι ίδιοι γνωρίζουν. 
Προασπίζουμε τα συμφέροντα των εργαζομένων, δημιουργούμε τους όρους για κινηματική δράση πέρα και έξω από τις παρηκμασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες που οδηγούν στο τέλμα, τον πελατειασμό και την απαξίωση των συλλογικοτήτων στους χώρους δουλειάς.